ជនស្មើសថថទាំសុខភាព

flyer-young-woman-elder

ការផ្តល់ជូនបរិយាកាសស្រួសារថែលគាំស្ទ្

ស្តូវការរស់នៅកនុងផ្ទះថែលថថទាំសុខភាពអនកជាំងឺនិងមនុសសចាស់ឬនទ្?

ស្តូវការជួយថថទាំសុខភាពអនកណាមានក់នៅផ្ទះឬនទ្?

ច្បង់ន្វើការនៅផ្ទះនិងទ្ទ្ួលស្ាក់ឈ្នួលជាអនកថថទាំអនកជាំងឺនិងមនុសសចាស់នៅតាមផ្ទះឬនទ្?

កម្មវិធីថែទាំសុខភាពគ្រួសារម្នុសសពពញវ័យ (Adult Family Care) រឺជាកម្មវិធីសគ្ាប់ជីវិតរស់ពៅថែលជួយម្នុសសចាស់ៗ និងពកមងៗថែលានភាពពិការ ថែលគ្តូវការជាំនួយជាម្ួយនឹងសកម្មភាពគ្បចាាំថ្ែៃ ពែើម្បីរស់ពៅពោយឯករាជយពៅកនុងបរិយាកាសគ្រួសារថែលគាំគ្រ។ រិលានុបោាយិកាថ្នកម្មវិធី Adult Family Care និងបុរគលិកសងគម្គាំគ្រទាំងអតិែិជន និងអនកថែទាំអនកជាំងឺនិងម្នុសសចាស់ពៅតាម្ផ្ទះ។

អតិថិជន

ការធានារ៉ាប់រង

  • រស់ពៅជាម្ួយអនកថែទាំអនកជាំងឺនិងម្នុសសចាស់ពៅតាម្ផ្ទះថែលបានបណ្ុះបណ្តាល ថែលផ្ាល់ការថែទាំ ការពរៀបចាំអាហារ គ្បចាាំថ្ែៃ ក៏ែូចជាការជួយចាំព ះការថែទាំជាលកខណៈផ្ទទល់ខលួន និងតគ្ម្ូវការពវជជសាស្រសាផ្ងថែរ។
  • ានសិរធិររួលរហូតែល់ 5 ថ្ែៃកនុងម្ួយសបាាហ៍ពីកម្មវិធី Adult Day Health (សុខភាពពពលថ្ែៃសគ្ាប់ម្នុសសពពញវ័យ)។

ភាពមានសិទ្ធិស្សបច្បាប់

  • បុរគលថែលានអាយុ 16 ឆ្នាំព ើងពៅ ថែលម្ិនអាចរស់ពៅានក់ឯង ពហើយានពរារវិនិចឆ័យខាងពវជជសាស្រសាថែលានជាំងឺរាុាំថ្រ៉ៃ ឬវិកលចរិក ថែលតគ្ម្ូវឱ្យានការជួយជាម្ួយសកម្មភាពម្ួយយា៉ាងតិចសគ្ាប់ជីវិតរស់ពៅគ្បចាាំថ្ែៃ (ការងូតរឹក ការពសលៀក ក់ ការពៅបងគន់ឬបនទប់រឹក ការប្ូររវាងរីកថនលង ការពែើរ ការញាំអាហារ)។
  • បុរគលនានាគ្តូវានថែលានសិរធិគ្សបចាប់សគ្ាប់កម្មវីធី MassHealth (Standard, CommonHealth, SCO, One Care) ឬថែលអាចបង់ថ្ែលជាលកខណៈឯកជនផ្ងថែរ។

អនកថថទាំអនកជាំងឺនិងមនុសសចាស់នៅតាមផ្ទះ

ការធានារ៉ាប់រង

  • ររួលគ្បាក់ថខថែលគមនពនធរហូតែល់ $18,550 ។
  • សបាយរីករាយចាំព ះការផ្ទលស់ពវនសគ្ាកគ្បចាាំឆ្នាំ រយៈពពលពីរសបាាហ៍ថែលានបង់គ្បាក់ថខជូនផ្ងថែរ។

ភាពមានសិទ្ធិស្សបច្បាប់

  • បុរគលណ្តានក់ ថែលរួម្ានម្ិតាភ័កាិ ឬសាជិកគ្រួសាររបស់អតិែិជន ពលើកថលងថតបាីគ្បពនធ ឬម្នុសសថែលររួលខុសគ្តូវ ពោយគ្សបចាប់ចាំព ះអតិែិជន។
  • បុរគលនានាក៏គ្តូវការឆ្លងកាត់ការពគ្ជើសពរីសផ្ងថែរ (ថែលរួម្ាន ការពធវើសាាសន៍តាម្រូរស័ពទ ការវាយតថ្ម្លតាម្ផ្ទះ ការពិនិតយពម្ើលពសចកាីបញ្ជជក់ឬឯកសារពយាង គ្បវតាិអាំពីបរឧគ្កិែា និងការពិនិតយពលើការថកលងបនលាំកម្មវិធី (OIG Medicaid) និងការពធវើពតសាិ៍រាងកាយនាពពលែមីៗ និងការពិនិតយពម្ើល TB (ពរាររពបង)។

617.628.2601 x 3151 info@eldercare.org