Chwa k ap pran swen

Ki Ofri yon Anviwònman Fanmi ki Bay Sipò

language-image

Ou bezwen viv nan yon kay kote pou jwenn swen sante?

Ou bezwen èd pou pran swen yon moun lakay ou?

Ou vle travay lakay ou epi pou touche kòm moun k ap bay swen?

Adult Family Care (AFC) se yon pwogram enpòtan ki ede granmoun aje ak pi jèn moun ki gen andikap, ki bezwen èd pou fè aktivite chak jou yo, pou yo viv yon fason endepandan nan yon anviwònman fanmi ki bay sipò. Enfimyè ak travayè sosyal Adult Family Care sipòte alafwa Malad yo ak Moun k ap bay yo swen an.

Malad yo

Avantaj

  • Ap viv avèk yon Moun ki Fòme pou pran Swen yo, ki bay yo swen chak jou, ki prepare manje yo, epi ki ede yo avèk swen pèsonèl ak bezwen medikal.
  • Yo kalifye pou apeprè 5 jou Swen Sante Lajounen pou Adilt (Adult Day Health).

Kalifikasyon

  • Moun ki gen plis pase laj 16 zan ki pa kapab viv poukont yo, epi ki gen yon dyagnostik medikal kwonik oswa yon dyagnostik sikyatrik ki bezwen èd pou omwen yon aktivite lavi chak jou yo (benyen, abiye, fè twalèt, transfè ant pozisyon yo, deplase, oswa manje).
  • Moun yo dwe kalifye pou MassHealth tou (Standard, CommonHealth, SCO) oswa yo dwe kapab peye poukont yo.

Moun k ap Bay Swen yo

Avantaj

  • Resevwa salè san taks pou apeprè $18,550.
  • Pran de (2) semèn vakans chak ane avèk peman.

Kalifikasyon

  • Nenpòt moun, tankou yon zanmi oswa yon manm fanmi maladi la, sof madanm/mari oswa yon moun ki gen responsablite legal pou Malad la.
  • Moun yo bezwen pase yon evalyasyon apwofondi tou (tankou entèvyou nan telefòn, evalyasyon nan kay, verifikasyon rekòmandasyon, istwa kriminèl ak verifikasyon fwod nan OIG Medicaid), epi yo dwe fè yon dènye egzamen fizik ak yon tès TB (Tibèkiloz).

617.628.2601 x 3151 info@eldercare.org